Hieronder vindt u de privacyverklaring.

Hardtnodig, een handelsnaam van Customedia, gevestigd aan
Oude Fabriekstraat 1
3812 NR Amersfoort,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hardtnodig
Oude Fabriekstraat 1
3812 NR Amersfoort
033-4323239

De Functionaris Gegevensbescherming van Hardtnodig is te bereiken via info@ hardtnodig.nl.

Contactgegevens:
Hardtnodig
Oude Fabriekstraat 1
3812 NR Amersfoort
033-4323239

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hardtnodig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (alleen klanten en prospects)
– Geslacht (alleen klanten en prospects)
– Adresgegevens (alleen klanten en prospects)
– Telefoonnummer (alleen klanten en prospects)
– E-mailadres (alleen klanten en prospects)
– IP-adres (alleen bezoekers website)*
– Locatiegegevens (alleen bezoekers website)*
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (alleen bezoekers website)*
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)(alleen bezoekers website)*
– Internetbrowser en apparaat type (alleen bezoekers website)*

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Hardtnodig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenHardtnodig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hardtnodig analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.*
– Hardtnodig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Hardtnodig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hardtnodig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hardtnodig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
– NAW gegevens klanten > 7 jaar > Wettelijke verplichting
– NAW gegevens prospects> onbeperkt > Commerciële doeleinden
en onderstaande volgens de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018
– IP-adres (alleen bezoekers website)>14 maanden > Commerciële doeleinden
– Locatiegegevens (alleen bezoekers website)>14 maanden > Commerciële doeleinden
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (alleen bezoekers website)>14 maanden > Commerciële doeleinden
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)(alleen bezoekers website)>14 maanden> Commerciële doeleinden
– Internetbrowser en apparaat type (alleen bezoekers website)>14 maanden > Commerciële doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Hardtnodig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Op dit moment gebruiken wij geen cookies. Als wij dat wel gaan doen, geldt het volgende:
Hardtnodig gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hardtnodig gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aan
bieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:Cookie:
• Google Analytics
• Facebook
• Twitter
• Vimeo
• YouTube

* Ten aanzien van het gebruik van Google Analytics vertellen wij u graag op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens dat Hardtnodig:
-Google Analytics-cookies gebruikt;
-een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
-het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
-‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
-geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hardtnodig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Hardtnodig.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hardtnodig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hardtnodig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Hardtnodig.nl

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 februari 2024.